Pàgines de Gabriel Bibiloni

 

 

Primera passa: la ela

És molt important pronunciar la ela tal com sempre s'ha fet en català: amb una articulació ben diferent de l'espanyola i la francesa, la denominada ela velar [més informació]. Observau com pronuncien la ela les persones majors i procurau fer-ho igual. La ela articulada a la manera espanyola o francesa es diu ela bleda, i tal articulació és considerada un defecte greu de pronunciació.

Escoltau

líquid  pila
local  Miquel
blanc  clau

Posau la màxima atenció en la pronunciació de les paraules que hi ha a continuació. Dites en català i en castellà només es diferencien en la ela. Això vol dir que pronunciades alternadament en les dues llengües s'han de diferenciar clarament per la ela (han de sonar diferent). Pronunciau aquestes paraules en català i castellà diverses vegades i si sonen de manera ben contrastada en els dos idiomes és que pronunciau la ela catalana correctament. Si sonen igual, és que possiblement pronunciau la ela incorrectament, llevat que la pronuncieu a la catalana en els dos idiomes (cosa que no és cap problema).

brutal, clan, cultural, final, mal, mil, mili, mundial, sal

A continuació teniu una mostra de l'exercici precedent amb la paraula final, pronunciada per una veu sintètica, que alterna la pronúncia catalana i la castellana.

Si no pronunciau la ela correctament, posau la màxima atenció en aquest so. Repetiu les paraules anteriors fins que aparegui una clara articulació velar de la ela. Pronunciau amb veu alta i clara frases com les següents, esforçant-vos en la correcta articulació de la ela, exagerant-ne la velaritat sense por:

les ales de l'àguila
un poal de plàstic blau
Na Coloma du faldes de color clar.
La ela bleda sona fatal.

Si fa falta, podeu utilitzar el recurs (un poc macabre, però eficient) de fer com fan els espanyols quan imiten un català. Es tracta de parlar en espanyol amb les eles catalanes: es veu que això és bo de fer. Doncs, agafau aquesta articulació de la ela, exercitau-la i ja no l'abandoneu mai.

Si pronunciau la ela correctament, enhorabona i passau a la pàgina següent.


Inici