SELECCIÓ DE TEXTOS


Sobre estandardització

Llengua estàndard i variació lingüística
L'estandardització de la llengua catalana: un debat obert
Sobre l'estàndard composicional
Pròleg a Resolguem dubtes
Variació i estàndard
La llengua estàndard en una situació de normalitat
Homenatge a Pompeu Fabra
Pompeu Fabra i la llengua nacional
Pompeu Fabra i la interferència
Introducció a La llengua catalana a Mallorca...
El balear i l'estàndard
Un estàndard nacional o tres estàndards regionals?
Accents estrangers

Sobre aspectes de la normativa

Ortografia de les formes verbals de primera persona
L'article dels topònims

Palma de Mallorca?

Sobre anàlisi sociolingüística i planificació lingüística

El català a les Illes Balears: una situació inquietant
Alguns camins no duen a Roma
La llengua catalana: un futur esplendorós
El català a Mallorca. Entre el neguit i l'esperança
La llengua i el president
Vint anys de parlar de normalització lingüística
Secessionisme lingüístic
Una enquesta sociolingüística als Països Catalans
El segle de la gran transformació sociolingüística
Sobre la imposició de llengües
Detalls amb molta d'importància
Qui deu que pac

Sobre dialectologia i variació lingüística

La e àtona en el català de Mallorca

Sobre lexicologia o terminologia

Vocabulari del cavall

Sobre onomàstica

Nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears