Pàgines de Gabriel Bibiloni

 

 

DICCIONARI DE DUBTES DE PRONUNCIACIÓ PER A LOCUTORS DE LES ILLES BALEARS

Vegeu les notes al peu de la pàgina

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

abella [ə'βəʎə]
acetilè [əsəti'lɛ]
aeroport [əeɾo'pɔɾt]
aguantar [əɣwən'ta]
aigua ['aiɣwə]
Alaior [ələ'jo]
alberg [əl'bɛɾk]
aliè [əli'ɛ] aliena [əli'ɛnə]
Allès [əl'ləs]
amè [ə'mɛ] amena [ə'mɛnə]
Àmsterdam ['amstəɾdəm]
amulet [əmu'lət]
anacoreta [ənəko'ɾɛtə]
Andes ['andəs]
antracè [əntɾə'sɛ]
apologeta [əpolo'ʒɛtə]
arbre ['aɾβɾə] o ['aβɾə]
ascens [əs'sɛns]
asceta [əs'sɛtə]
assajar [əsə'ʒa] o [əsə'dʒa]
Atenes [ə'tɛnəs]
atlàntic [əl'lantik]
atles ['alləs]
atleta [əl'lɛtə]
autobús [əuto'βus]
autocar [əuto'kaɾ]
automòbil [əuto'mɔβil]
autopista [əuto'pistə]
autovia [əuto'viə]

B

balear [bəle'a]
Balears [bəle'as]
ballet [bə'ʎət]
Barak [bə'ɾak]
Balmes ['balməs]
barem [bə'ɾɛm]
bàsquet ['baskət]
Bauzà, Bauçà [bəŭ'sa]
Beethoven [bə'tɔvən]
Belloto [bə'ʎɔto]
Bennàsser [bən'nasə]
benzè [bən'zɛ]
berbena (planta) [bəɾ'benə]
Berga ['beɾɣə]
Berlín [bəɾ'lin]
beta ['bɛtə]
bidet [bi'ðət]
Bonn [bɔn]
Buenos Aires [bueno'zaires]

C

cabaret [kəβə'ɾət]
cacauet [kəkə'wət]
cadet [kə'dət]
Cala Rajada ['kalərə'dʒaðə] o ['kalərə'ʒaðə]
Caldentei [kəldən'təi]
camisa [kə'mizə]
canapè [kənə'pɛ]
càncer ['kansəɾ]
Cantallops [kəntə'ʎɔps]
carnet [kəɾ'nət]
carotè [kəɾo'tɛ]
càrtel ['kaɾtəl]
catet [kə'tɛt]
cautela [kəu'tɛlə]
cendra ['sɛndɾə]
cens [sɛns]
cèrcol ['seɾkol]
cervesa [səɾ'vəzə]
Chicago [ʃi'kaɣo]
circuit [sir'kuĭt]
cobert [ku'βɛɾt]
colesterol [koləstə'ɾɔl]
Coc (Son Coc) [kɔk]
Coca (drac de na Coca) ['kɔkə]
còctel ['kɔktəl]
cometa [ko'mətə]
comitè [komi'tɛ]
Copenhaguen [kopə'naɣən]
Corea [ko'ɾɛə]
còrner ['kɔɾnəɾ]
cosmos ['kɔzmos]
Creta ['kɾɛtə]
cromosoma [kɾomo'somə]
cupè [ku'pɛ]

D

Dameto [də'mɛto]
deixeble [də'ʃəbblə]
delta ['dɛltə]
Dènia ['dɛniə]
Dezcallar [dəskəl'la]
descens [dəs'sɛns]
devers [də'ves]
dinosaure [dino'sauɾə]
divendres [di'vɛndɾəs]
dòlar ['dɔləɾ]
Domenge [do'mənʒə]

E

edèn [ə'ðɛn]
efa (lletra) ['efə]
egua ['eɣwə]
ela (lletra) ['ɛlə]
ema (lletra) ['emə]
emblema [əm'blemə]
ena (lletra) ['enə]
Endesa [ən'dɛzə]
epicè [əpi'sɛ] epicena [əpi'sɛnə]
escena [əs'senə]
eslovè [əzlo'vɛ] eslovena [əzlo'vɛnə]
esquela [əs'kɛlə]
esquelet [əskə'lɛt]
essa (lletra) ['esə]
estèreo [əs'tɛɾeo] Men. i Pitiüses [əs'tɛɾə·u]
esteta [əs'tɛtə]
estrès [əs'tɾes]
estofat [əs'tufat]
etcètera [ət'sɛtəɾə]
euro ['ɛuɾo]
èxit ['ɛksit]
èxode ['ɛksoðə]
extremeny [əkstɾə'meɲ]

F

Facebook ['fɛĭsbuk]
felpa ['fɛlpə]
fèretre ['fɛɾətɾə]
festejar [fəstə'ʒa] o [fəstə'dʒa]
flamenc [flə'meŋk]
fluor [flu'oɾ]
fre [fɾə]
futur [fu'tuɾ]

G

gangrena [gəŋ'gɾenə]
gasela [gə'zɛla]
gasoil [gə'zɔĭl]
gelocatil [ʒəlokə'til]
gen [zɛn]
gendre ['zɛndɾə]
Gènova ['ʒɛnovə]
GESA ['ʒɛzə]
gest [zest]
GOB [gɔp]
gol [gɔl]
Gomis ['gɔmis]
gres [gres]
greuge ['greuʒə]
guaitar [gwəi'ta]
guanyar [gwə'ɲa]
guarà [gwə'ɾa]
guardar [gwəɾ'da]
guaret [gwə'ɾet]
gueto ['gɛto]
Guinea [gi'nɛə]
Guiscafrè [giskə'fɾə]
gurmet [guɾ'mət]

H

hel·lè [əl'lɛ] hel·lena [əl'lɛnə]
hiena ['jenə]
Hollywood ['hɔliwut]
holocè [olo'sɛ]
hotel [o'tɛl]

I

ien [jen]
interès [intə'ɾes]
Internet [intəɾ'nɛt]
Interpol [intəɾ'pɔl]
intranet [intɾə'nɛt]

J

Jahvè [ʒə'vɛ]
jet (anglicisme) [ʒɛt]
Joan [ʒu'an]
Jofre ['ʒofɾə]
Josep [ʒu'zɛp]
Josuè [ʒozu'ɛ]
jota (lletra) ['ʒɔtə]
Juaneda [ʒuə'nəðə]
Julve ['ʒulvə]

K

kamikaze [kəmi'kazə]
karate [kə'ɾatə]
kenyà [kəni'a]
Kosovo [ko'zovo]

L

lavabo [lə'vaβo]
lèxic ['lɛksik]
Lisbona [liz'bonə]
Llàtzer ['ʎadzə]
llegir [ʎə'ʒi] o [ʎə'dʒi]
llegua ['ʎeɣwə]
llengua ['ʎeŋgwə]
Los Angeles [lo'zanʒəles]

M

madrileny [məðɾi'leɲ] madrilenya [məðɾi'leɲə]
manejar [mənə'ʒa] o [mənə'dʒa]
marea [mə'ɾɛə]
Magí [mə'ʒi] o [məd'ʒi]
Maroto [mə'ɾɔto]
menys [meɲs]
Mercedes [məɾ'seðəs]
meta ['mɛtə]
metro ['mɛtɾo]
Mèxic ['mɛksik]
militar [mili'taɾ]
minuet [minu'ət]
miocè [mio'sɛ]
Mir [mi]
mistela [mis'tɛlə]
Moisès [moi'zɛs]
moixell [mu'ʃeʎ]
Mònaco ['mɔnəko]
Montis ['mɔntis]
morè [mo'ɾə] morena [mo'ɾənə]
Morei, Morey [mo'ɾəi]
Morell [mo'ɾeʎ]
motor [mo'toɾ]
Mozart ['mɔzəɾt]
Montaner [muntə'ne]
morter [muɾ'te]

N

naftalè [nəftə'lɛ]
natzarè [nədzə'ɾɛ] natzarena [nədzə'ɾɛnə]
Natzaret [nədzə'ɾɛt]
neolític [neo'litik]
neoprè [neo'pɾɛ]
Noè [no'ɛ]

O

Obama [o'βamə]
obert [u'βɛɾt]
obès [o'bəs] obesa [o'bəsə]
obscè [ob'sɛ] obscena [ob'sɛnə]
ocell [u'seʎ]
ofegar [ufə'ɣa]
Oleo [o'lɛo]
Opel ['ɔpəl]
OPEP [o'pɛp]
òrgan ['ɔɾgən]
ovella [u'vəʎə]
oxigen [ok'siʒən]

P

paleocè [pəleo'sɛ]
paleolític [pəleo'litik]
palmarès [pəlmə'ɾəs]
paracetamol [pəɾəsətə'mɔl]
parcel·la [pəɾ'sɛllə]
parquet [pəɾ'kət]
pasqua ['paskwə]
passejar [pəsə'ʒa] o [pəsə'dʒa]
pastel (pintura) [pəs'tɛl]
pebre ['pəβɾə]
penya ['pəɲə]
perdre ['pɛɾdɾə]
Perú [pə'ɾu]
pesta ['pɛstə]
pizza ['pidzə]
plaer [plə'e] o [plə'ɛ]
planeta [plə'nətə]
poder [po'ðə]
poema [po'emə]
poeta [po'ɛtə]
poliestirè [poliəsti'ɾɛ]
pol·len ['pɔllən]
Pòrtland ['pɔɾlənt]
Porto ['pɔɾto]
pòster ['pɔstəɾ]
prehistòria [pɾəis'tɔɾiə]
prendre ['pɾəndɾə]
preocupar [pɾəoku'pa]
prevere [pɾə'vəɾə]
profeta [pɾo'fɛtə]
prole ['pɾɔlə]
prometre [pɾo'mətɾə]
punt com (.com) [puŋ'kɔm]
punt es (.es) [pun'tes]
punt net (.net) [pun'nɛt]

Q

qualcú [kwal'ku]
qualitat [kwəli'tat]
qualque ['kwalkə]
quantitat [kwənti'tat]
quaranta [kwə'ɾantə]
quaresma [kwə'ɾəzmə]
quarter [kwəɾ'te]
quartera [kwəɾ'teɾə]
quarterada [kwəɾtə'ɾaðə]
quasi ['kwazi]
Quebec [kə'βɛk]
querosè [kəɾo'zɛ]

R

rajar [rə'ʒa] o [rə'dza]
rajola [rə'ʒɔlə] o [rə'dʒɔlə]
rapè [rə'pɛ]
rebombori [rəβum'bɔɾi]
rècord ['rɛkort]
referèndum [rəfə'ɾɛndum]
regidor [rəʒi'ðo] o [rədʒi'ðo]
regir [rə'ʒi] o [rə'dʒi]
Repsol [rəp'sɔl]
roges ['rɔʒəs] o ['rɔdʒəs]
roja ['rɔʒə] o ['rɔdʒə]
rojos ['rɔʒos] o ['rɔdʒos]
rol [rɔl]
rosegar [rozə'ɣa]
Rotterdam ['rɔtəɾdəm]
Rullan [rul'lan]

S

salsitxa [səl'sitʃə]
San Francisco [sanfɾan'sisko]
Selva (municipi) ['səlvə]
Sena (ciutat) ['sənə]
seqüela [sə'kwɛlə]
serè [sə'ɾə] serena [sə'ɾənə]
set (esports) [sɛt]
Set (personatge bíblic) [sɛt]
setmana [səm'manə]
sirena [si'ɾenə]
sistema [sis'temə]
sorbet [soɾ'bət]
soviet [sovi'ɛt]
suspens [sus'pɛns]

T

tàndem ['tandəm]
telèfon [tə'lɛfon]
telègraf [tə'lɛɣɾəf]
telegrafia [tələɣɾə'fiə]
teletext [tələ'tekst]
teletreball ['teletɾə'βaʎ]
televident [tələvi'ðent]
tema ['temə]
tempesta [təm'pestə]
tendre, tendra ['tɛndɾə]
terreny [tə'reɲ]
test [test]
text [tekst]
Tibet [ti'βɛt]
tiquet [ti'kət]
trimestre [tɾi'mestɾə]
truja ['tɾuʒə] o ['tɾudʒə]
Togores [tu'ɣoɾəs]
tombet, tumbet [tum'bət]
Tòquio ['tɔkio]
tòtem ['tɔtəm]
tupè [tu'pɛ]
tutela [tu'tɛlə]
txec [tʃɛk] txeca [tʃɛkə]
txetxè [tʃə'tʃɛ] txetxena [tʃə'tʃɛnə]

U

UIB [ui'be]
Ultima Hora [ulti'mɔɾə]

V

Valero [və'lɛɾo]
Vallespir [vəʎəs'pi]
Vallori [vəl'lɔɾi]
vàter ['vatəɾ]
velcro ['vɛlkɾo]
Veneçuela [vənəsu'ɛlə]
veto ['vɛto]
vídeo ['viðeo] Men. i Pitiüses ['viðə·u]

W

Washington ['waʃiŋtən]

X

Xamena [ʃə'mənə]
xampany [ʃəm'paɲ]
xampinyó [ʃəmpi'ɲo]
xampú [ʃəm'pu]
xarleston [ʃəɾləs'ton]
xec [ʃɛk]
xef [ʃef]
xiclet [ʃi'klət]
Xile ['ʃilə]
xilè [ʃi'lɛ] xilena [ʃi'lɛnə]

Y

 

Z

zero ['zɛɾo]
zeta ['zɛtə]

 

Notes:
Per a fer aquesta llista més simple només s'hi consigna la pronúncia més general, però:
1. Se substituirà la tònica [ə] per [ɛ] per als locutors de les àrees en què no hi hagi neutra tònica.
2. Se substituirà [o] per [u] per als locutors de les àrees de neutralització d'aquestes dues vocals en posició àtona.
3. Els locutors que fan tancament de o àtona condicionat per una i o u en síl·laba següent han de mantenir-lo.

Aquesta llista s'anirà completant. Agrairem tots els suggeriments que vulgueu fer-nos. Contacte.

 

Pàgina inicial